• اتوبوس های مرتبط

   ایستگاه های قطار شهری

   خطوط مرتبط اتوبوسرانی

   ابتدا

   انتها

   فرودگاه

   خط 77

   پایانه انقلاب اسلامی

   فرودگاه

   بوستان ریحانه

   خط 77

   پایانه انقلاب اسلامی

   فرودگاه

   غدیر

   خط 10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط تندرو1

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   پروین اعتصامی

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

    

   هفده شهریور

   خط 10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط تندرو1

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

    

    

    

    

    

    

    

   بسیج

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط تندرو1

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط72

   پاینه بیت المقدس

   کوی کارگران

   خط63

   پاینه بیت المقدس

   کوی هاشمی نژاد

   خط702

   چهارراه دانش شرقی

   بهشت رضا

   خط75

   چهارراه دانش شرقی

   پایانه صبا

   خط78

   چهارراه دانش شرقی

   شهرک عسکریه

   خط84

   پایانه مسافربری

   طبرسی

   خط701

   چهارراه دانش شرقی

   شهرطرق

   خط74

   پایانه بیت المقدس

   پایانه صبا

   خط71

   پایانه بیت المقدس

   پایانه صبا

   خط71/1

   پایانه بیت المقدس

   پایانه صبا

   خط76

   پایانه بیت المقدس

   بوتان

   خط701/1

   چهارراه دانش شرقی

   شهرطرق

    

    

    

   ایستگاه امام خمینی

   خط 10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط تندرو1

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط82

   پایانه بیت المقدس

   پایانه زکریا

   خط86

   پایانه بیت المقدس

   پایانه ذکریا

   خط66

   پایانه مصلی

   پایانه انقلاب اسلامی

   خط37

   پایانه مفتح

   پایانه غدیر

   خط تندرو2

   پایانه خواجه ربیع

   پایانه انقلاب اسلامی

   ایستگاه شریعتی

   خط 10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط38/1

   پایانه آزادی 

   پایانه شهدا

   خط26

   پایانه شریعتی

   پایانه معراج

   خط 15

   پایانه شریعتی

   پایانه الهیه

   خط22/2

   پایانه شریعتی

   پایانه گردشگری

   خط73

   پایانه بیت المقدس

   میدان فلسطین

   خط تندرو1

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط38

   پایانه خواجه ربیع

   پایانه زکریا

   خط82

   پایانه بیت المقدس

   پایانه زکریا

   خط 86

   پایانه بیت المقدس

   پایانه زکریا

    

    

    

   ایستگاه قائم

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط38/1

   پایانه آزادی 

   پایانه شهدا

   خط26

   پایانه شریعتی

   پایانه معراج

   خط 15

   پایانه شریعتی

   پایانه الهیه

   خط22/2

   پایانه شریعتی

   پایانه گردشگری

   خط73

   پایانه بیت المقدس

   میدان فلسطین

    

    

    

   ایستگاه طالقانی

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط38/1

   پایانه آزادی 

   پایانه شهدا

   خط26

   پایانه شریعتی

   پایانه معراج

   خط 15

   پایانه شریعتی

   پایانه الهیه

   خط22/2

   پایانه شریعتی

   پایانه گردشگری

   خط73

   پایانه بیت المقدس

   میدان فلسطین

    

    

    

    

    

   ایستگاه فلسطین

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط91

   میدان فلسطین

   پایانه وکیل آباد

   خط38/1

   پایانه آزادی 

   پایانه شهدا

   خط92

   میدان فلسطین

   نوفل لوشاتو

   خط93

   میدان فلسطین

   شهرک  طالقانی

   خط96/1

   میدان فلسطین

   شهرک نیروی هوایی

   خط98

   میدان فلسطین

   شهرک لویزان

   خط95

   میدان فلسطین

   بلوار رضوی

   خط29

   پایانه راه آهن

   میدان فلسطین

   خط28/1

   پایانه مصلی

   میدان فلسطین

   خط37/1

   پایانه مفتتح

   میدان فلسطین

   خط73

   پایانه بیت المقدس

   میدان فلسطین

   خط تندرو1

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   ایستگاه خیام

   خط88

   پایانه آزادی 

   پایانه خواجه ربیع

    

   ایستگاه آزادی

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط88

   پایانه آزادی 

   پایانه خواجه ربیع

   خط38/1

   پایانه آزادی 

   پایانه شهدا

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ایستگاه پارک ملت

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط تندرو1

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط11

   پایانه وکیل آباد

   پایانه فردوسی

   خط18

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط18/1

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط14

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط94

   پایانه آزادی 

   شهرک صابر

   خط96 

   پایانه آزادی 

   شهرک نیروی هوایی

   خط16/1

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط98/1

   پایانه آزادی 

   بلوارسرافرازان

   خط38/1

   پایانه آزادی 

   پایانه شهدا

   خط25

   پایانه آزادی 

   پایانه مصلی

   خط88

   پایانه آزادی 

   پایانه خواجه ربیع

   خط100

   پایانه آزادی 

   پایانه مصلی

   خط62

   پایانه آزادی 

   حرم مطهر

   خط94/1

   پایانه آزادی 

   انتهای بلوار پیروزی

   خط97

   پایانه آزادی 

   بلوارکوثر

   خط20

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط31

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط15/1

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط14/1

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط17

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط17/1

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط19

   پایانه آزادی 

   بلوارشاهد

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ایستگاه کوثر

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط تندرو1

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط11

   پایانه وکیل آباد

   پایانه فردوسی

   خط18

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط18/1

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط14

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط94

   پایانه آزادی 

   شهرک صابر

   خط96 

   پایانه آزادی 

   شهرک نیروی هوایی

   خط16/1

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط98/1

   پایانه آزادی 

   بلوارسرافرازان

   خط38/1

   پایانه آزادی 

   پایانه شهدا

   خط25

   پایانه آزادی 

   پایانه مصلی

   خط88

   پایانه آزادی 

   پایانه خواجه ربیع

   خط100

   پایانه آزادی 

   پایانه مصلی

   خط62

   پایانه آزادی 

   حرم مطهر

   خط94/1

   پایانه آزادی 

   انتهای بلوار پیروزی

   خط97

   پایانه آزادی 

   بلوارکوثر

   خط15/1

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط20

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط17

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

    

    

    

    

   ایستگاه سیدرضی

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط11

   پایانه وکیل آباد

   پایانه فردوسی

   خط18

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط18/1

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط14

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط94

   پایانه آزادی 

   شهرک صابر

   خط96 

   پایانه آزادی 

   شهرک نیروی هوایی

   خط16/1

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط98/1

   پایانه آزادی 

   بلوارسرافرازان

    

   ایستگاه دانش آموز

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط11

   پایانه وکیل آباد

   پایانه فردوسی

   خط18

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط18/1

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط14

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط94

   پایانه آزادی 

   شهرک صابر

   خط96 

   پایانه آزادی 

   شهرک نیروی هوایی

    

    

    

    

   ایستگاه هفت تیر

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط تندرو1

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط12

   پایانه وکیل آباد

   حرم مطهر

   خط11

   پایانه وکیل آباد

   پایانه فردوسی

   خط18

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط18/1

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط14

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

    

    

   ایستگاه صدف

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط12

   پایانه وکیل آباد

   حرم مطهر

   خط11

   پایانه وکیل آباد

   پایانه فردوسی

   خط18

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط18/1

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط14

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

    

    

    

   ایستگاه صیادشیرازی

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط تندرو1

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط12

   پایانه وکیل آباد

   حرم مطهر

   خط11

   پایانه وکیل آباد

   پایانه فردوسی

   خط18

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط18/1

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

   خط14

   پایانه آزادی 

   پایانه الهیه

    

    

   ایستگاه اقبال لاهوری

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط تندرو1

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط12

   پایانه وکیل آباد

   حرم مطهر

   خط11

   پایانه وکیل آباد

   پایانه فردوسی

    

   ایستگاه نمایشگاه

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط12

   پایانه وکیل آباد

   حرم مطهر

   خط11

   پایانه وکیل آباد

   پایانه فردوسی

   خط91

   میدان فلسطین

   پایانه وکیل آباد

   خط99

   پایانه وکیل آباد

   پایانه خواجه ربیع

    

    

    

   ایستگاه کوهستان پارک

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط تندرو1

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط12

   پایانه وکیل آباد

   حرم مطهر

   خط11

   پایانه وکیل آباد

   پایانه فردوسی

   خط90

   پایانه وکیل آباد

   پایانه انقلاب اسلامی

   خط91

   میدان فلسطین

   پایانه وکیل آباد

   خط99

   پایانه وکیل آباد

   پایانه خواجه ربیع

    

    

    

    

    

    

    

   ایستگاه وکیل آباد

   خط10

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط تندرو1

   پایانه وکیل آباد

   پایانه غدیر

   خط121

   پایانه وکیل آباد

   شاندیز

   خط123 تندرو

   پایانه وکیل آباد

   ابرده علیا

   خط113

   پایانه وکیل آباد

   حصارگلستان

   خط114

   پایانه وکیل آباد

   جاغرق

   خط111

   پایانه وکیل آباد

   طرقبه

   خط115

   پایانه وکیل آباد

   نغندر

   خط115/1

   پایانه وکیل آباد

   نغندر

   خط12

   پایانه وکیل آباد

   حرم مطهر

   خط11

   پایانه وکیل آباد

   پایانه فردوسی

   خط90

   پایانه وکیل آباد

   پایانه انقلاب اسلامی

   خط91

   میدان فلسطین

   پایانه وکیل آباد

   خط99

   پایانه وکیل آباد

   پایانه خواجه ربیع

   تعداد بازدید :68567
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • پیوندهای مفید
  شهرداری مشهد
  متروی تهران
  متروی شیراز
  متروی تبریز
 • آمار بازدید
  مجموع بازدیدها : 1,832,014
  تعداد بازدید امروز : 269
  تعداد بازدید دیروز : 1,785
  آخرین به روزرسانی : 1400/11/02 13:57
 • ارتباط با ما
  آدرس :

   مشهد - حاشیه بزرگراه بسیج - مقابل پایگاه چهاردهم شکاری امام رضا(ع)

  تلفن :33 22 42 33- 51 (98+)
  فاکس :11 33 42 33 - 51 (98+)
  رایانامه :metro@mashhad.ir
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد. 
  تامین و به روزرسانی محتوا:  شرکت بهره برداری قطار شهری
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد